Oferta de Empleo Público en Galicia para las Oposiciones de 2018


06 Feb, 2018

Ingreso

Corpo de profesores de ensino secundario

Total

004

Lingua Castelá e Literatura

75

005

Xeografía e Historia

65

006

Matemáticas

153

007

Física e Química

88

008

Bioloxía e Xeoloxía

60

011

Inglés

50

018

Orientación Educativa

35

019

Tecnoloxía

65

053

Lingua Galega e Literatura

75

108

Intervención Sociocomunitaria

20

110

Organización e Xestión Comercial

25

113

Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticios

15

117

Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortorpotésicos

15

118

Procesos Sanitarios

22

125

Sistemas Electrotécnicos e Automáticos

25

TOTAL

788

 

 

 

Corpo de profesores técnicos de formación profesional

Total

203

Estética

20

205

Instalación e Mantemento de Equipos Térmicos e de Fluídos

20

216

Operacións e Equipos de Produción agraria

18

219

Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico

16

220

Procedementos Sanitarios e Asistenciais

40

221

Procesos Comerciais

24

226

Servizos de Restauración

22

TOTAL

160

Corpo de mestres

Total

031

Educación Infantil

110

032

Lingua Estranxeira: Inglés

50

033

Lingua Estranxeira: Francés

50

034

Educación Física

55

035

Música

35

036

Pedagoxía Terapéutica

75

037

Audición e Linguaxe

90

038

Educación Primaria

240

TOTAL

705

       

 

 

 

Acceso do Subgrupo A2 ao Subgrupo A1

Corpo de profesores de ensino secundario

A 2-A1

004

Lingua Castelá e Literatura

25

005

Xeografía e Historia

22

006

Matemáticas

52

007

Física e Química

29

008

Bioloxía e Xeoloxía

21

011

Inglés

18

018

Orientación Educativa

12

019

Tecnoloxía

22

053

Lingua Galega e Literatura

23

108

Intervención Sociocomunitaria

6

110

Organización e Xestión Comercial

8

113

Organización e proxectos de sistemas enerxéticos

5

117

Procesos diagnósticos clínicos e produtos ortoprotésicos

5

118

Procesos Sanitarios

6

125

Sistemas electrotécnicos e automáticos

8

TOTAL

 

 

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

Acceso do A2 ao A1

A1-A1

Reserva persoal con discapacidade A1-A1

Total

011

Inglés

     
         

 

 

180206_ope